La poésie albanaise n’est pas tou­jours con­nue, et a longtemps été dif­fusée de manière spo­radique. Elle est emprunte d’une tra­di­tion orale riche et puis­sante, de la cul­ture pro­pre de l’Al­ban­ie, et de l’his­toire de ce pays où les auteur-e‑s, poètes, créa­teurs, n’ont eu d’autre choix que de puis­er dans ces ressources iden­ti­taires pro­pres leurs sources d’in­spi­ra­tion, et de s’ap­puy­er sur ces élé­ments pour en faire le moteur et le déclencheur de courants poé­tiques nationaux. Les Albanais sont en effet restés fer­més aux courants lit­téraires extérieurs, non par volon­té, mais par choix des pou­voirs poli­tiques. Ce qui leur a sans doute per­mis de se plonger avan­tage dans  dans ces racines qui façonne nom­bre d’écritures. 

Gaz­mend Kras­niqi appar­tient à ces nou­velles généra­tions de poètes, et son œuvre s’ou­vre au monde grâce aux moyens de dif­fu­sion offerts par inter­net. Sa poésie poignante est dans le même temps un témoignage et une source d’é­mo­tions qui prou­ve l’u­ni­ver­sal­ité de cette part d’hu­man­ité pro­pre à cha­cun que du lan­gage poé­tique per­met de partager. Né à Shko­dra il vit à Tirana (Alban­ie). Tit­u­laire d’un doc­tor­at en sci­ences philologiques, il est poète, romanci­er, dra­maturge, antho­logue et pro­fesseur de la lit­téra­ture. Une par­tie de sa créa­tion est acces­si­ble dans: New Euro­pean Poets (USA), Antholo­gie Sète, France 2017, Revista His­panoamer­i­cana de poe­sia (Chili 2020), Balkan Poet­ry today Red Hand Books (Eng­land, 2017), www.transcript-review.org (eng­lish, french, ger­man), Gal­way review: Antolo­gia del­la let­ter­atu­ra albanese con­tem­po­ranea (Ital­ie), Poésie albanaise (Bel­gium), Izbor iz savremene albanske proze, Mon­tene­gro, Cobpe­me­ha пoеэија Aлбанија, Skop­je. Il est con­sid­éré comme le chef de file de la nou­velle vague poé­tique albanaise.

 

 


                   Gaz­mend Kras­niqi, Antipoezi, 2018, 104 p.

∗∗∗

Gaz­mend Kras­niqi —  Antipoésie

Traduit de l’albanais pat Alexan­dre Zotos et Luan Canaj

ARS POETICA

Poezia

Poezia është dita kur, i vogël, mora
pushkën dhe qëllo­va njerëz­it nga dritarja,
dita kur i pre­va kokën mbretit dhe josha
një grua, dita kur mëso­va se duhet lexuar
me sytë e të vdekurve, se, mbi të gjitha,
është e papër­dor­shme, se duart që përkëdhelin,
duhet të dinë ta mirëpresin dhe t’i çajnë barkun,
kur  vë në gjumë një lumë që s’ishte
dhe ndan  ujërat e vet nga të tjerët, kur  ngre një prani
të qën­drueshme, reale sa shti­za e çastit të ngu­lur në brin­jë, dhe – prova
vendimtare – del shëtit­je me të, te realja
e fak­teve, jo e sendeve

 

 

∗∗

Muza her­metike

Dikur shkru­a­ja, bie fjala: cari dimër
me skep­tër shpërn­dan kava­ler­inë e erërave,
po pran­vera e këngës do m’rinxjerrë mbi dhera:
jam dru skan­daloz i tragjedive –
dhe ma mbante kokën nga qielli
një dorë ku doja të fli­ja përgjithmonë:
muza ime që, po ta shi­h­je, ecte hundëpërpjetë.

Tashti që hedh për­natë deng­je ëndrrash
nga qer­r­ja e stinëve, si dru plak shtrëngoj
gjethen e fun­dit, se mos zem­ra e dimrit
mund të prekej nga vall­ja e saj –
dhe ma mban kokën nga toka
një dorë ku dua të trul­losem përgjithmonë:
muza ime që, po e thirre, mbase prapë shihet.

 

La poésie

La poésie, pour moi, fut le jour où, petit enfant,
j’ai saisi un fusil et fait feu sur des gens depuis ma fenêtre,
le jour où j’ai décapité le roi et séduit
une femme, le jour où j’ai appris qu’il faut lire
avec les yeux des défunts, car elle est, plus que tout,
inutil­is­able, car les doigts qui caressent
se doivent de savoir lui faire bon accueil et lui ouvrir le ventre,
quand elle fait gliss­er dans le som­meil un fleuve inexistant
et sépare ses eaux de tout autre cours, quand elle campe
une présence sta­ble, aus­si réelle que la lance
du moment plan­tée dans le flanc, et — preuve
déci­sive — l’emmène en prom­e­nade par­mi la réalité
des faits, et non pas des choses.

 

∗∗

Muse her­mé­tique

Il m’est arrivé d’écrire, par exem­ple : le tsar hiver,
agi­tant son scep­tre, lance la cav­a­lerie des vents,
mais le print­emps des romances me fera ressur­gir sur terre:
je suis fait du bois scan­daleux des tragédies –
et une main me tenait la tête tournée vers le ciel,
une main où j’aimerais dormir à jamais :
ma muse qui, si tu la voy­ais, mar­chait le nez en l’air.

À présent que je jette dans la nuit noire des bal­lots de rêves,
déchargeant le char­i­ot des saisons, je serre à moi, tel un vieil arbre,
l’ultime feuille, espérant que sa danse
saura touch­er le coeur de l’hiver –
et me fait tourn­er la tête vers le sol
une main où je voudrais m’étourdir à jamais :
ma muse qui, si tu l’appelles, se mon­tr­era de nou­veau peut-être.

∗∗

(Mund të qe) palimpses­ti i poetit

1.
Tashti e Këtu: pra, matanë Historisë
2.
I pathirrur dhe i nxjer­rë prej asgjëkun­di: kush tre­gon ëndr­rën e vet, duhet të jetë kre­jt i zgjuar nga gjumi
3.
Zotit i duhet t’ia ndjekë shakatë 
4.
Shikon se, çfarë ishte, është vetëm hija e vjetër, si zogu që desh të jetë i ngjash­mi, që kën­donte i vetëm në degën më të lartë
5.
Shikon a mund t’ia heqë të artin disk diel­lit, të gje­jë atë që ndrin atje: lavd­inë e vërtetë
6.
Dhe pse shkon pra­pa kodrës së vock­ël të kohës, të zërë një metër kub vend në kuzhinë
7.
Dhe pse në kop­shtin fan­tastik mban rit­min e rënies së gjetheve të vjeshtës së sivjetme

8.
Dhe pse një palë këpucë të vje­tra pra­pa derës thonë: të vijë e nesër­m­ja e të shohim
9.
Dhe pse kur vijnë ta nxjer­rin nga Repub­li­ka, shohin tek­stin e nën­shkru­ar nga një armatë
10.
Dhe pse, derisa t’i gje­jnë emra, poli­ci a prifti i së Bukurës duhet ta duro­jnë si ready-made që qelb dynjanë
11.
Pa kam­je, pa front, pa krye­qytet, pa urd­hër, pa qendër, pa shtëpi, pa bërë për­para, pa për­jetësi, ëndërr që di se askush s’e sheh në ëndërr  - vetëm arti mund t’ia kalo­jë — i zë pritë asgjësë me lojën supreme.
12.
Mos kërkoni “orar prit­je” në derë: po i zgjate dorën, tash­më ka vdekur

 

Le (pos­si­ble) palimpses­te du poète

1.
Ici et main­tenant : out­re l’Histoire, donc.
2.
Non req­uis et orig­i­naire de nulle part : qui racon­te son rêve, se doit d’être en total état de veille.
3.
Je me dois de tra­quer les plaisan­ter­ies de Dieu.
4.
Il voit que ce qui était, n’est plus que l’ombre anci­enne, tel l’oiseau à qui il voulait ressem­bler, qui chan­tait  seul, per­ché sur la branche la plus haute.
5.
Il regarde s’il ne pour­rait sub­tilis­er au soleil son disque d’or, en trou­vant ce qui y brille: la vraie gloire.
6.
Même s’il se porte donc sur l’autre flanc de la petite colline du temps, pour occu­per un seul mètre cube dans la cusine 
7.
Même s’il main­tient le rythme de la chute des feuilles de ce dernier automne dans son jardin fantastique 
8.
Même si une vieille paire de chaus­sures, der­rière la porte, sem­ble dire : que vienne le lede­main et l’on ver­ra bien.
9.
Même si, lorsqu’on vient l’expulser de la République, on voit le texte signé de toute une armée.
10.
Même si, jusqu’à ce qu’on lui trou­ve des noms, le polici­er ou le prêtre de la Beauté doivent le souf­frir comme une bou­tique de ready made qui empeste.
11.
Sans richesse, sans front d’attaque, sans cap­i­tale, sans ordre, sans cen­tre, sans abri, sans avancer, sans éter­nité, un rêve qui sait que nul ne le voit en rêve — seul l’art est à même de le sur­pass­er — et de son jeu suprême, il piège le rien.
12.
Ne cherchez point sur la porte, « horaire d’accueil » : à peine a‑t-on ten­du la main qu’il a péri.

∗∗

Fik­sioni dhe fak­ti 

Ngan­jëherë mjafton ajo goja e hapur e ajrit
për shen­jat e diçka­je që ka ndodhur -
që pël­lumb i zi nga juga, që pran­verë poshtë lisit
ta ribëjnë Dodonën pellazgjike.

Mjafton të ikë asgjë­ja nga diçkaja,
kur i fryn një zot i rastit,
që ndez yje dhe zërat e tyre, të kesh plot kohë
të shënosh e rrënosh idhuj: e vërteta

Mund të vijë nesër, me një fjalë të vetme  
në gojën e gjelu­cit mbi gard­hin e ngrirë të kohës,
në dimë ta lex­o­jmë divnesën
ku ylli ynë i kuj­ton H(erën) e mbarë

Ani­jes prej lisi; mjafton që, lart nga qielli,
me teh rrufe­je, hyj­ne­sha Re(j)a
të çmon­to­jë zërin e aed­it të verbër
që kën­don, tek shkon, përtej gjithçkaje,

Duke rivdekur pak nga pak,
duke ma ribërë zem­rën plagë,
siç vazh­don ta ribëjë: një provë tjetër
se fik­sioni mund të dhem­bë më tepër se jeta.

La fic­tion et le fait

Il suf­fit par­fois de cette bouche d’air ouvert,
comme signe de ce qui est survenu —
pour que la noire colombe venue du sud, le printemps
au pied du chêne, rétab­lis­sent la Dodone pélasgique.

Il suf­fit que le rien s’échappe d’une chose,
quand un dieu occa­sion­nel souf­fle dessus,
allumant des étoiles et la voix de cha­cune, pour que
tu aies tout loisir de mar­quer et ren­vers­er les idol­es : la vérité

Peut venir demain sur un mot unique
du coquelet per­ché sur la haie gelée du temps,
si nous savons lire la prov­i­dence où notre étoile
conçoit la bonne Occasion.

Au bateau à la coque de chêne, il suf­fit que là-haut, dans le ciel,
avec l’épée de la foudre, la déesse Nuée
démonte la voix de l’aède aveugle
dont le chant va pas­sant toutes choses,

Tout en se remourant peu à peu,
tout en ouvrant dans mon cœur une plaie nouvelle,
qui le rend à lui-même : une preuve de plus
que la fic­tion peut être plus douloureuse que la vie même.

∗∗

Shpall­je

Fjalë, keni qenë shpesh ajo era
Që hyri në sqe­tul­lën e pal­latit e fjeti
Dhe hes­ht­ja që mat pavi­jonet e spitalit.
Keni qenë shpesh ai prushi i natës
Ku ngro­het një Zot me shumë emra
Dhe hija e dashurisë.
Keni qenë shpesh ylli dhe larva,
Po shpesh e më shpesh
Ajo shkapet­ja e këm­bëve në tokë,
Ku kërkoj trupin tim.                                                        

Vetëm kush ka parë lypësin të dielave,
Kur luan me ato që i pinë gjakun,
Pasur­inë e vetme: mor­rat e tij,
E di se si ma sul­moni kokën. Shpalleni,
Qoftë edhe vetëm për ata: të ruhet
Kush mundet nga kru­a­jt­ja e shekullit!
Unë vetë e kam hum­bur të drejtën
Me qenë i pakë­naqur: s’isha shembulli
I duhur; gjith­monë u për­drod­ha nga pak
Në shtratin e jetës.

∗∗

Déc­la­ra­tion

Vous les mots, vous ne fûtes, sou­vent, que ce vent
Qui se four­ra sous l’aisselle du palais et s’y endormit
Et ce silence qui mesure les pavil­lons de l’hôpital.
Vous ne fûtes, sou­vent, que ce tison de la nuit
Dont se réchauffe un Dieu aux noms divers
Et l’ombre de l’amour.
Vous fûtes aus­si l’étoile et la larve,
Et de plus en plus souvent
Ce bat­te­ment de mes pieds sur la terre
Où je vais cher­chant mon pro­pre corps.

Ce n’est que celui qui a vu le men­di­ant le dimanche,
Jouant avec ceux qui lui sucent le sang,
Sa seule richesse : ses poux,
Qui con­nait de quelle façon vous attaquez ma tête. Déclarez-le,
Ne soit que pour eux : sauve qui peut du grat­te­ment du siècle !
Quant à moi, j’ai per­du mon droit
D’être mécon­tent : je n’étais point l’exemple approprié
Je me suis tou­jours tor­tillé un peu
Dans le lit de la vie. 

 

∗∗

Géne­sis 

Adam

1.
Trupi — sim­bol i mendim­it që mbu­lon, vetë mendi­mi — sim­bol i diçka­je tjetër që mbulon

E ai prapë s’di në shkon te liria a ikën prej saj

2.
Ende s’ka bes­im a fjalë të shen­j­ta, para­jsë a ferr
të vet­met pasuri — mendi­mi, ndijimi

Sa pa u shfaqur shkallë e shkaqeve e sendet t’ua pinë energjinë

3.
Mendimin e çmon, sepse siç men­don ash­tu bëhet: ndje­het krimb por beson se është në rrugën që shen­jt të bëhet

Shikon shen­jtin mad­je edhe tek krimbi

4.
Koha i duket veçse një mënyrë mendi­mi, kur rreket ta ngre­jë unin te fjalët “kam të drejtë”

Kur sheh se Zoti nuk ka nevo­jë për asgjë

Që e quan zot me këm­bë në tokë

 

Adam

1.
Le corps — sym­bole de la pen­sée qui dis­simule, la pen­sée même - 
sym­bole d’autre chose qu’elle dissimule

Et il ne sait tou­jours pas s’il va au-devant de la lib­erté ou s’en éloigne

2.
Il ne pos­sède tou­jours pas la foi ou des mots sacrés, un par­adis ou un enfer
ses seules richess­es — la pen­sée, les sens 

Avant que n’ap­pa­raisse la chaîne des caus­es et que les objets

n’en soutirent l’énergie.

3.
Il prise haut la pen­sée car tout se passe selon sa pen­sée : il se sent
un vers de terre mais croit être sur le chemin qui mèn­era à la sainteté

Il perçoit cette sain­teté jusque dans le vers

4.
Le temps n’est à ses yeux qu’une manière de penser
lorsqu’il se hasarde à exal­ter son moi via les mots “c’est mon droit”

En con­statant que Dieu n’a besoin de rien

Et le voy­ant comme un dieu qui a les pieds sur terre

 

 

Nir­vana

Midis përgjig­jes
Dhe pyetjes
Një thes i madh skaj rruge
Vet­ja që zbrazet
Nga dilemat e dëshirat
Nga kremtet e disfatat
Nga ëndr­rat e triumfet
Nga var­gu i Ungaretti‑t:
Per­ché bramo, Dio!

Nga hes­ht­ja që pret të bëhet pyetje
Dhe kam­ja e humbjeve –
Ku ishe padron i i klisheve,
Fajit dhe faqes së kthyer –
Nga fjalët, të brish­ta si flutura,
Që vijnë rro­tull në qiell
Si atëherë kur ndezën së pari
Diellin që lidh asgjënë
Me asgjënë

 

 

 

Nir­vana

Entre la réponse
Et la question
Un grand sac par la route
Le moi qui se vide
Des dilemmes et des désirs
Des célébra­tions et des défaites
Des rêves et des triomphes
Du vers d’Ungaretti                                                                             
Per­ché bramo, Dio !

Du silence qui attend devenir question
Et la richesse des pertes -
Où tu étais le maître des clichés,
De la cul­pa­bil­ité et de la page retournée -
Des mots, frag­iles comme des papillons,
Voltigeant dans le ciel
Comme quand ils ont allumé pour la pre­mière fois
Le Soleil qui relie le rien
Au néant

∗∗

Anno Domi­ni

Ndi­ji­mi

Ndi­jimin e nderë në qiell
E gjen më njeriu q’e kishte para meje ?
Na ndan tër­bi­mi i motit
A humori i fëmi­jës që del nga kinemaja ?
Po vjen drejt meje? Po shkoj drejt tij ?
Kush është ai drejt të cilit po shko­jmë të dy ?
A mund të kemi të njëjtën kapicë mendimesh të tre ?
Secilit i mjafton pikël­li­mi i vet,
Po poezia e do që ta pyes­im njëri-tjetrin:
A vlen ta qash atë ndi­jim jetim ?

 

Sen­sa­tion

La sen­sa­tion qui s’inscrit dans le ciel,
l’homme qui la réflé­chit avant moi la retrouvera-t-il ?
Nous sépare l’un de l’autre la fureur du temps
ou peut-être l’humeur de l’enfant quit­tant la salle de ciné­ma  ?
Est-ce lui qui vient à moi, ou moi qui avance vers lui ?
Et qui est celui vers lequel nous mar­chons de concert ?
Est-il pos­si­ble que nous parta­gions tous les trois le même tas de pensées ?
A cha­cun suf­fit sa part de chagrin,
Mais la poésie exige que l’on s’interroge l’un l’autre :
Cela vaut-il la peine de pleur­er cette sen­sa­tion restée orpheline ?

∗∗

Të diela

Mami ka men­d­uar për pluhurat,
babi për libër gjëegjëzash.

E diel. Ç’është e re ? Ç’është e vjetër ?
Vajza ëndër­roi kurorë princeshe,
babi fronin e melankolisë së vet.

Të pish kafe me vet­minë dhe t’mos kesh fjalë,
thua se ke kup­tuar të vërtetën:
Lam­tu­mirë, zemër që nuk zbavitesh !

Zemër që zbavitesh, ndarë mën­janë dijesh
që fito­va, ngur­rimesh të bëra pyetje :
A do shpë­toj nga gabimet? A duhet ta kalo­jmë cakun ?

Në ditët që zgjat­en, zërat ngrihen
nga toka që prapë atje të kthehen –
një askush bëhet mbreti i përsëritjes.

Les dimanch­es 

Maman a songé aux poussières,
papa à son livre de devinettes

C’est dimanche. Quoi de neuf ? Quoi de vieux ?
La fille a rêvé d’un diadème de princesse
papa du siège où s’assiéra sa mélancolie.

Boire un café en soli­taire, silencieusement,
comme si tu avais saisi la vérité
Adieu, ô cœur sans divertissements !

Cœur qui se diver­tit, retiré des savoirs acquis,
plongé dans les incer­ti­tudes trans­for­mées en question :
Me sauverai-je de mes erreurs ? Faut-il out­repass­er la limite ?

Dans les jours qui se pro­lon­gent, des voix montent
de la terre, avant d’y retourner –
un anonyme se fait le roi de la répétition.

∗∗

His­to­ria e një takimi

Ai bur­rë që mendimet i bëjnë zhur­më më shumë 
se kar­vani i maki­nave; që pi në dritën e muzgut
mushtin e ditëve që s’bëjnë his­tori; që s’më sjell 
as emo­cionin, as rreg­ullin që e rren; që s’më sjell
largësitë e shkelu­ra mbi shpinën e tokës: ai burrë
ka emrin tim. Ecja e tij mbyl­let te një libër i hershëm.

Ose, më mirë, te disa libra, që s’i nxjerr nga bib­liote­ka 
as kur kam mort, as kur kam fes­ta, përderisa 
s’e ngushël­lo­jnë matem­atikën e dyshimtë të moshave.
Përderisa men­doj, fund­ja, ç’vlen taki­mi me të, kur s’do 
t’ia dijë për sëmund­jet e mia, as kur lumi s’kthehet lart, 
edhe pse i viza­toj krahë, as kur lumi s’fle, edhe pse 
i kën­doj nin­ul­la! Përderisa men­doj se ai takim — tor­turë 
ndosh­ta është portë tiranie të re.

∗∗

His­toire d’une rencontre

Cet homme dont les pen­sées font plus de bruit
qu’un con­voi d’autos, qui boit à la lumière du crépuscule
le moût des jours sans his­toire, qui ne me cause
ni émo­tion ni aucune règle qui l’abuse, qui ne m’apporte pas
les loin­tains de cette terre que des pieds ont foulés :
cet  homme porte mon nom. Un livre ancien ren­ferme son chemin.

Ou plutôt, cer­tains livres que je ne retire pas de ma bibliothèque,
fût-ce les jours de deuil ou de fête, pour autant
qu’ils ne con­so­lent pas l’incertaine arith­mé­tique des âges.
Pour autant, enfin, que cette ren­con­tre ne compte guère,
dès lors qu’il ignore tout de mes mal­adies, pas même
quand le fleuve ne reflue vers sa haute source,
et ce bien que je lui des­sine des ailes, fût-ce quand il ne dort pas
et que je lui chante des comptines ! Puisque je pense que cette rencontre-torture
est peut-être la porte ouverte à une tyran­nie nouvelle.

Ago­ra

Kur shqel­mat prej fëmi­je të dritës mbi xhame,
që shpallin ard­hjen e mëng­je­sit, bëhen gjithnjë
e më të lodhshëm, kur lodrat e vajzës, andej-këndej
dhomës, bëjnë zhur­më edhe më shumë
se lajmet e reja të ditës, më vjen ndërmend
se pre­ka në ëndërr idenë e qenies
së pastër — një çast pasmes­nate, ku janë lex­u­ar të gjithë
librat, ku janë parë të gjithë fil­mat, ku janë
grisur këpucët në gjithë peiza­zhet virtuale
të tv-së. A mund të jesh prapë Mbreti i gjithësisë ?
Pyes, se jam, se rrjedh lumi i mater­ies në gishta,
se ndodh ligjëri­mi i fat­u­rave të fatit
dhe vë veton kam­ja e lek­sikut të tyre,
e mad­he sa tez­ga e dyqan­it të çikërrimave
në mes të sheshit, që, si përditë, i bie përmes.
Në çastet kur trupi do ndi­hej i fortë sa fjalët
– të rral­lat, të brish­tat, të pabesat – mbaja
shpresë të flis­ja gjatë edhe për dashurinë,
kaq shpe­jt, kaq njerëzishëm, kaq pre­rë sa
ç’i them vdek­jes: “Mirëmëng­jes, e dashur” !,
por s’vjen dita e fatit: kur boria e diel­lit hapet
në for­ma të papëlqy­era, që mbase vetëm qenia e pastër
mund ta shpë­tonte, e nuk vlen as të bësh filo­zofin, mund
të kem Sokratin në kokë për të thënë: “sa shumë gjëra
që s’më duhen, ka këtu”, vetëm se çfarë
shkreptin herë — herë në çan­tën time, nuk është
mete­orit fjalësh, por kripë e pastër greke.

Ago­ra

Quand les enfan­tines cognées de la lumière sur la vitre,
annonce du jour levé, se font de plus en plus lassant,
quand les jou­ets épars de la petite fille, dans sa chambre
se font encore plus bruyant
que les dernières nou­velles du jour, l’impression me vient
d’avoir touché, en un rêve, l’idée même d’une pure essence
— un instant à minu­it passé, après que furent lus tous les livres,
vision­nés tous les films, déchirés tous les souliers
par tous les paysages virtuels sur écran TV.
Serait-il pos­si­ble que tu rede­vi­ennes le Roi de l’univers ?
Je te demande, car je suis, car le fleuve matériel coule entre les doigts,
car le dis­cours des fac­tures du des­tin a lieu
et la richesse de leur lex­ique met son veto,
aus­si vaste que l’éventaire du mag­a­sin de babioles,
sur la place cen­trale, que je tra­vers­es jour après jour.
Dans les moments où le corps se sen­ti­rait aus­si fort que les mots
— les plus rares, les plus frag­iles, les plus per­fides — je m’espérais
capa­ble de par­ler en abon­dance de l’amour aussi,
et si prompte­ment, si uni­ment, si franchement,
que j’en serai à dire à la mort : bon­jour, ma chérie !
mais le jour fatal ne paraît pas : quand éclate le cla­iron du soleil
en des formes déplaisantes, quand seul un être pur, peut-être,
saurait s’y sous­traire, et que rien ne sert de jouer au philosophe,
il ne me reste à l’esprit que ces mots de Socrate : com­bi­en de choses,
par ici, dont je n’ai besoin, sauf que jail­lis­sent par­fois, de mon sac,
non des mots tournés météorites mais du sel grec pur.

 

 

∗∗

Ky gisht vigan reje

Ky gisht vigan reje, drej­tu­ar hapësirës,
Pak për­para qe rep­til i zjar­rtë që piu
Dy ylbere të pas­drekes: s’ditëm kë ka
Për zemër, Qytetin e Qiel­lit a Tokës,
S’ditëm për kë ruante kokr­rën e rrufesë.
Ky gisht është provë e ngul­mim­it te Ideja
E pastër dhe që s’dimë se kujt i përket.
E njo­him? Na njeh? S’është as ky fundi :
S’do rro­jë më gjatë se sfi­da kryeneçe
E flakës së gjel­bër të dheut
Në sytë e papastër prej bote.

∗∗

Ce doigt géant d’un nuage

Ce doigt géant d’un nuage pointé vers l’espace,
Était juste avant le rep­tile crachant le feu qui avala
Deux arcs-en-ciel de l’après-midi : nous ne sûmes jamais
Laque­lle il préfère, la Cité du Ciel ou celle de la Terre,
Nous ne sûmes point à qui il réser­vait le grain du tonnerre.
Ce doigt atteste d’une fix­a­tion dans l’Idée
Pure, et de ce que nous ne savons à qui elle revient.
Le con­nais­sons-nous et nous con­naît-il ? Ceci n’est pas la fin non plus :
Il ne vivra pas plus longtemps que le défi orgueilleux
de la flamme verte jail­lie du sol
Sous les yeux impurs de ce monde.

image_pdfimage_print